Notarisbarometer 3de trimester 2016: Minder vastgoedtransacties in het afgelopen trimester

pm 13 oktober 2016

 

Prijzen woonhuizen en appartementen zo goed als stabiel

Een betere kijk op de vastgoedmarkt
In de cijfers die de notariskantoren via de Notarisbarometer verspreiden, gaat het o.a. om de verkoop van vastgoed. De gegevens worden elektronisch verzameld op het ogenblik van de ondertekening van de voorlopige verkoopovereenkomst, 3 à 4 maanden voor de ondertekening van de akte. Hierdoor beschikken de notariskantoren over de meest recente en correcte gegevens over de Belgische vastgoedmarkt.

Minder vastgoedtransacties in het 3de trimester 2016
In het 3de trimester 2016 bedroeg de vastgoedindex 115,9, wat neerkomt op een daling van -9,5% in vergelijking met het 2de trimester 2016. Dat heeft te maken met de zomerperiode, die doorgaans minder vastgoedtransacties met zich meebrengt. In vergelijking met het 3de trimester 2015 noteren we een daling van -1,9%.

Vooral in juli was het dit jaar een stuk rustiger op de vastgoedmarkt: -16,1% minder transacties in vergelijking met juli 2015. Augustus 2016 scoort dan weer +3% beter dan augustus 2015. In september noteren we een status quo.

Trendbreuk of niet?
Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat: De terugval van het aantal transacties is zeker voor een deel te verklaren door de vakantiemaanden, traditioneel een kalmere periode op de vastgoedmarkt. Het is nu uitkijken naar de volgende Notarisbarometer om na te gaan of er sprake is van een echte trendbreuk.

Op jaarbasis scoort 2016 wel beter dan 2015. Indien we de eerste 9 maanden van 2016 vergelijken met dezelfde periode in 2015 waren er +8,4% meer transacties.”

 

 
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

Wettelijke samenwoners: heeft uw tontinebeding een check-up nodig?

6 oktober 2016

 

U bent wettelijk samenwonend en u heeft vóór 2008 een woning aangekocht met uw partner? Misschien haalt u beter uw verkoopovereenkomst vanonder het stof. De kans is immers groot dat er in deze overeenkomst een aanwasclausule vermeld staat die verouderd is. Verouderde aanwasclausules zijn niet alleen fiscaal nutteloos, ze kunnen u ook nog eens geld kosten. Onnodige kosten kunnen vermeden worden door de clausule aan te passen bij de notaris.

Een aanwasbeding: wat is dat?
Een aanwas- of tontinebeding is een beding in een verkoopovereenkomst dat ervoor zorgt dat de langstlevende wettelijke samenwonende automatisch het deel van de partner in eigendom of in vruchtgebruik verkrijgt, na diens overlijden. Het deel in eigendom (of in vruchtgebruik) van het aangekocht onroerend goed van de overleden partner gaat dus rechtstreeks naar de andere partner. Op het deel dat “aanwast” bij het ander deel moet een eenmalig registratiebelasting van 10% betaald worden.

Evolutie
Zo’n aanwasbedingen waren in de jaren ‘80 en ‘90 enorm populair in verkoopovereenkomsten tussen wettelijke samenwoners. Wettelijk samenwoners genoten toen niet van dezelfde rechten als vandaag: De wettelijke successietarieven waren nog niet gelijkgesteld met deze van gehuwden, zodat erven van een wettelijke samenwonende partner fiscaal heel duur was. Bovendien was er nog geen sprake van een vrijstelling van erfbelasting op de gezinswoning, zoals dat vandaag wel het geval is.

Eén en ander zorgde er dus voor dat werken met een aanwasbeding fiscaal heel voordelig was. Wanneer deze clausule uitwerking kreeg moest slechts 10 % registratiebelasting betaald worden op de helft van het onroerend goed (ervan uitgaande dat het koppel elk de helft van de woning had gekocht). Dit was veel minder dan de erfbelasting die uiteindelijk betaald zou moeten worden op het onroerend goed indien er geen clausule werd opgesteld. Wettelijke samenwoners werden toen immers nog belast aan het tarief “vreemden”, het hoogste tarief.

Probleem vandaag
Vandaag gaat deze redenering niet meer op. Wettelijke samenwoners erven tegen dezelfde voordelige tarieven als gehuwden en bovendien moeten wettelijke samenwoners –net zoals gehuwden- geen erfbelasting meer betalen op de gezinswoning. Dit is ook het geval voor feitelijke samenwoners die al drie jaar samenwonen én een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Bij de opstelling van verkoopovereenkomsten vóór 2008 kon deze belangrijke wijziging in de wetgeving natuurlijk nog niet worden voorspeld. In verkoopovereenkomsten vóór 2008 staan dus aanwasclausules die vandaag fiscaal volledig nutteloos zijn geworden. Nutteloos betekent echter niet dat ze zonder meer aan de kant worden geschoven bij overlijden van één van de partners. Integendeel, de clausule zal blijven gelden en zal uitwerking krijgen bij overlijden van één van de partners.

Iemand met een onaangepaste clausule zal bijgevolg 10% registratiebelasting moeten betalen op een deel van het onroerend goed bij overlijden van zijn samenwonende partner terwijl gehuwden, wettelijke samenwoners, en sommige feitelijke samenwoners vandaag kosteloos de gezinswoning kunnen erven.

En als je feitelijk samenwoont?
Het “fiscaal” probleem geldt in principe enkel voor wettelijke samenwoners en feitelijke samenwoners die minstens drie jaar samen wonen en een gemeenschappelijke huishouding voeren.

Let wel: Het fiscaal aspect is belangrijk bij het kiezen voor de clausule, maar dat is zeker niet het enige dat moet worden bekeken als het over aanwasbedingen gaat. Ondanks de 10 % registratiebelasting kunnen gehuwden en samenwoners andere redenen hebben om te kiezen voor een aanwasbeding. Dit wordt best allemaal besproken met uw notaris.

Laat uw verkoopovereenkomst nalezen!
Veel wettelijke samenwoners denken dat ze vandaag gratis en voor niets het vruchtgebruik van de gezinswoning zullen erven eenmaal hun partner overleden is. Vaak vergeten ze dat hun oorspronkelijk verkoopovereenkomst misschien wel een aanwasclausule bevat die nog uitwerking krijgt wanneer één van de partners overlijdt.

Neem dus het zekere voor het onzekere: laat uw verkoopovereenkomst nalezen door een notaris. Mogelijks zal hij de clausule schrappen of anders formuleren zodat u deze “onnodige” belastingen niet hoeft te betalen.

Heeft u een woning aangekocht met uw wettelijke samenwonende partner vóór 2008? Dan heeft uw verkoopovereenkomst misschien wel een check-up nodig. Mogelijks staat er immers een fiscaal verouderde aanwasclausule vermeld. Deze clausule heeft vandaag nog steeds uitwerking bij overlijden van uw partner. Hierdoor betaalt u misschien een registratiebelasting, terwijl het erven van de gezinswoning vandaag wettelijk vrijgesteld is van de erfbelasting. Laat de overeenkomst nalezen door de notaris. Hij zal deze kunnen aanpassen zodat u niet voor slechte verrassingen komt te staan.

 
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat

 

De notaris: wie, wat, waarom?

21 september 2016

 

Een notariskantoor: vroeg of laat kom je er wel eens over de vloer. Dit gebeurt meestal op belangrijke momenten in je leven. Denk maar aan de aankoop van een woning, een huwelijk, de oprichting van je eigen zaak, maar ook een echtscheiding of een erfenis. Maar wat doen de notaris en zijn team nu precies?

Een gespecialiseerde jurist … na een lange opleiding
De notaris is op de eerste plaats een juridisch adviseur met een breed werkterrein. Dat word je niet zomaar van de ene op de andere dag. Iemand die notaris wil worden, moet eerst vijf jaar de opleiding “Rechtsgeleerdheid” volgen, een “master na master” in het notariaat aanvangen om zijn theoretische kennis aan te scherpen, en ten slotte minstens drie jaar stage lopen in een notariskantoor om de nodige ervaring op te doen. Daarna kan je deelnemen aan een vergelijkend examen. Pas na het slagen op dit examen kan je benoemd worden als notaris. Deze doorgedreven procedure waarborgt ook gelijkheid: iedereen kan notaris worden, want iedereen strijdt met gelijke wapens. Jaarlijks worden er in ons land maximum 90 notarissen benoemd.

Een gespecialiseerd raadgever … dankzij een lange opleiding
Waarom is een opleiding van minstens negen jaar noodzakelijk om notaris te worden? Het antwoord is eenvoudig: de notaris moet een deskundige kennis naar voor kunnen brengen in verschillende domeinen van het recht. Een notaris heeft kennis van fiscaal recht, familierecht, erfrecht, vermogensrecht, vennootschapsrecht,  administratief recht, ….

Vaak zullen al deze verschillende rechtstakken in eenzelfde dossier opduiken. Onze maatschappij is met de jaren immers steeds complexer geworden, zowel op het vlak van administratieve verplichtingen als op maatschappelijk vlak. Denk maar aan nieuw-samengestelde gezinnen waarbij een juist evenwicht moet gevonden worden tussen de soms tegenstrijdige belangen van verschillende mensen. Je zou het als het ware kunnen vergelijken met een puzzel: de meeste juristen hebben een gedetailleerde kennis over zeer specifieke materies, de specifieke stukjes van de puzzel. De notaris heeft een overkoepelende kennis over de verschillende stukken. Hij moet als het ware de hele puzzel in elkaar kunnen passen met de nodige mensenkennis en zakelijke ervaring, zodat de partijen met een gerust hart hun belangrijkste levensgebeurtenissen kunnen regelen. In die zin zou je kunnen zeggen dat wat de huisdokter is voor je lichaam, de notaris is voor je materiële bezittingen.

Een openbare ambtenaar die rechtszekerheid biedt
Naar een notariskantoor gaan, doe je niet zomaar. Vaak ga je er op heel belangrijke momenten in je leven heen. Je kan daarbij niet enkel vertrouwen op de raadgeving van de notaris en zijn medewerkers, maar ook op de documenten die door hen worden opgesteld naar aanleiding van een gebeurtenis.

Als je een woning koopt bijvoorbeeld, dan wil je zeker zijn dat de overeenkomst rechtsgeldig is, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Je wilt een huwelijksovereenkomst die sluitend is. Je wilt een overeenkomst die rechtszeker is en die door iedereen geëerbiedigd zal worden, zonder dat je in de toekomst nog naar de rechtbank moet gaan omdat sommige aspecten onduidelijk zijn…

De notaris lost geen geschillen op, maar voorkomt dat geschillen ontstaan. Hij doet dus aan “preventieve” justitie. Dit komt vooral tot uiting bij het opstellen van akten: notariële akten hebben een “authentieke” bewijswaarde en “uitvoerbare kracht”. Dat eerste betekent dat de wetgever een speciale waarde heeft willen toekennen aan deze documenten, juist omdat ze opgesteld zijn door een deskundige met de nodige kennis van zaken. Het tweede betekent dat partijen zich rechtstreeks kunnen wenden tot een gerechtsdeurwaarder zonder eerst een vonnis te bekomen wanneer één van de partijen zijn verplichtingen niet nakomt.

Een onafhankelijke en onpartijdige vertrouwenspersoon
Kenmerkend aan de notaris is de neutraliteit die hij moet behouden ten opzichte van zijn cliënten. De notaris zal heel vaak een bemiddelende houding aannemen zodat evenwichtige overeenkomsten kunnen gesloten worden. Is het immers niet beter om familiale conflictsituaties onderling op te lossen en geen beroep te moeten doen op eindeloze processen die een familie uit elkaar kunnen halen?

Daarbij is het beroepsgeheim van de notaris van uitzonderlijk belang. De notaris is een vertrouwenspersoon die op de hoogte is van de samenstelling van je vermogen en de verstandhoudingen binnen je familie. Familie, geld en zeker de dood zijn echter onderwerpen waar mensen heel discreet over zijn. Praten over je vermogen en de gevolgen ervan voor je gezinsleden blijft voor de meesten een taboe. Toch moeten mensen zich ook voor deze zaken, in alle vertrouwelijkheid, kunnen wenden tot een luisterend raadsman zodat ze de juiste beslissingen kunnen maken voor hun toekomst en dat van hun gezin.

De notaris die manifest tegenstrijdige belangen of duidelijk onevenwichtige bedingen vaststelt, moet de partijen daarvan dan ook op de hoogte brengen en ze uitleggen wat de gevolgen hiervan zijn. Een notaris die verzocht wordt om een akte te verlijden die strijdig is met de eerlijkheid en waarheid, moet zijn ambt weigeren.

Een werkgever die verantwoordelijk is voor zijn kantoor
De notaris vandaag is nog steeds een deskundig en veelzijdig jurist, maar nog veel meer dan dat: hij is de manager van een KMO met alles wat daarbij komt kijken (personeelsbeleid, kantoororganisatie, integrale kwaliteitszorg, ICT, ...)

De samenleving, gezinsvormen of de regelgeving… ze worden steeds complexer. Het notarisberoep zelf wordt bijgevolg ook complexer. De nood aan advies op mensenmaat wordt steeds groter. En laat dat nu net zijn wat de notarissen en hun medewerkers drijft: hun cliënten met raad en daad bijstaan.

 
 

Bron: Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat